วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

คิดถึง


เป็นอย่างไรบ้างครับ เลือก อบต. เรียบร้อยดีหรือเปล่า กีฬาเครือข่าย เป็นอย่างไรน้อ...........คิดถึงทุกคนครับ

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันนี้ที่หนองยาวเขาทำอะไรอยู่น้าที่หนองใหญ่ มีกิจกรรมบ่อยครับแทบจะทุกสัปดาห์ เพิ่งจะเสร็จจากความเป็นเลิศ วันนี้วันแม่ พรุ่งนี้กีฬาสีครับ ฝนตกริน ๆ ทางโน้นตกหรือเปล่า สองอาทิตย์ที่แล้ว พาคณะจากในเมืองปั่นจักรยานไปวัดหลวงปู่คีย์ หลวงปู่หงส์ เส้นทางยังเหมือนเดิม (แบบหลับตาปั่นยังไปถูกเลย)

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

คิดถึงโรงเรียนบ้านหนองยาวจากมานาน.....คิดถึงจังเลย......๘ เดือนแล้วที่ย้ายจากมา ยังคิดถึงคุณครู นักเรียน พี่น้องบ็องปะโอน ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน เป็นอย่างไรกันบ้าหนอ

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ.อ.อนันทแสง แผ่นใหญ่

นายอนันทแสง แผ่นใหญ่ : การประเมินโครงการฝึกอบรมศีลธรรม จริยธรรมค่ายคุณธรรม นำชีวิต สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านจบก ปีการศึกษา 2551 (An Evaluation of A Project On Moral Training of Students Live At A Virtue And Ethics Camp Aim Jabok School : 2008). 257 หน้า


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการฝึกอบรมศีลธรรม จริยธรรม ค่ายคุณธรรมนำชีวิต สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านจบก ปีการศึกษา 2551 โดยใช้ CIPP โมเดลประเมินใน 4 ด้านและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยการนำเข้า 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต 5) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนในการนำศีล 5 และการนำการพัฒนาจิต ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระวิทยากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ใช้ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยการนำเข้า ด้านกระบวนการ ฉบับที่ 2 ใช้ประเมินด้านผลผลิตและเปรียบเทียบความคิดเห็น เครื่องมือที่ใช้วิจัยมีความเที่ยงตรง ผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) หาค่าความเชื่อมั่นใช้สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ แบบสอบถามฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ฉบับที่ 2 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่า t

ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านสภาวะแวดล้อม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบและอยู่ในระดับมาก 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา ได้แก่ ความเป็นไปได้ของโครงการ ส่วนความต้องการจำเป็นของโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
2. ด้านปัจจัยการนำเข้า ในภาพรวม อยู่ใน ระดับมาก พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 องค์ประกอบและอยู่ในระดับมาก 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบวัสดุอุปกรณ์ รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบหลักสูตรการฝึกอบรม ส่วนองค์ประกอบบุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
3. ด้านกระบวนการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบและอยู่ในระดับมาก 1 องค์ประกอบ โดยที่องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบกิจกรรมในการฝึกอบรม รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบการประเมินผลการอบรม
4. การนำศีล 5 และการนำการพัฒนาจิต ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
4.1 ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบและอยู่ในระดับน้อย 1 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ การนำศีลข้อที่ 5 ไปปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน รองลงมา ได้แก่ การนำศีลข้อที่ 3 และการนำการพัฒนาจิต ไปปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน ตามลำดับ ส่วนการนำศีลข้อที่ 1 ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
4.2 หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 องค์ประกอบและอยู่ในระดับมาก 4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การนำศีลข้อที่ 3 ไปปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน รองลงมา ได้แก่ การนำศีลข้อที่ 5 และการนำการพัฒนาจิต ไปปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน ตามลำดับ ส่วนการนำศีลข้อที่ 1 ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนในการนำศีล 5 และการนำการพัฒนาจิต ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็นของนักเรียน ก่อนและหลังเข้ารับ การฝึกอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินโครงการฝึกอบรมศีลธรรม จริยธรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านจบก ปีการศึกษา 2551 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนำโครงการไปใช้
1. ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมควรเน้นการใช้ความคิดเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการนำศีล 5 และการนำการพัฒนาจิตไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เน้นการฝึกสมาธิของนักเรียนให้มากขึ้นเพราะความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีเป็นเรื่องที่นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนอยู่แล้ว
2. ในการฝึกอบรมควรให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิดและมีบทบาทช่วยพระวิทยากรจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. การประเมินโครงการในครั้งนี้ ใช้ข้อคำถามในแบบสอบถาม ถามความคิดเห็นของนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำศีล 5 และการนำการพัฒนาจิต ไปปฏิบัติในชีวิต
ประจำวัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรใช้ แบบสอบถามฉบับนี้ ถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนที่เป็นผลิตผลของโครงการมากที่สุด แล้วทำการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกับความคิดเห็นของ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการนำศีล 5 และการนำการพัฒนาจิต ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม
2. ควรมีการใช้แบบทดสอบวัดความรู้ด้านพุทธพิสัยในเรื่อง ศีล 5 และการพัฒนาจิต แล้วทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านพุทธพิสัยกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำศีล 5 และการนำการพัฒนาจิต ไปใช้ในชีวิตประจำวันANANTASAENG PANYAI : An Evaluation of A Project On Moral Training of Students Live At A Virtue And Ethics Camp Aim Jabok School : 2008. 257 P.

The purpose of this research aimed to evaluate a project on moral training of students live at a virtue and ethics camp aim Jabok school in 4 factors and compare with opinion of a students, 1) evaluate a project based on context side, 2) evaluate a project based on input side, 3) evaluate a project based on process side, 4) evaluate a project based on product side, and product side compares with the opinion of a student in 5 religious precept leads and development mind lead, go to ministers in the daily life, before and after to take the training, the sample, obtained by stratified random sampling consisted of stack holder director, monk resource persons, committeeman foundation school, teacher and education personnel, student guardian and students who had participated in the project. The research instrument was 2 sets of questionnaires : the former asking direction, monk resource persons, committeeman foundation school, teacher and education personnel, student guardian, about surrounding condition importantly context, input factors, and the process of the project, the latter asking students about product of the project, regarding gathering data, the research himself distributed and collected the questionnaire forms.

The certified experts approved the quality of the content validity . The reliability of 0.94 and 0.92 respectively was the alpha coefficient ( ), the data was analyzed to calculate frequency, percentage, mean( ) standard deviation(S.D.), and t – test for dependent samples, the result of project evaluation on surrounding content condition in the opinion of the director, monk resource persons, committeeman foundation school, teacher and education personnel students guardian was at a high level overall.
1. The result of project evaluation on surrounding context in the opinions
in the overall image, stay in the level most 1 many elementary levels, it showed that need possibility, and objectives of the project, be valuable share low most.
2. Evaluate a project based on input factors according to the opinions it was
rated at high level, and furthermore according to the individual were also at low level aspects building training curriculum and material equipment.
3. Evaluate a project based on process according in the overall it was rated
at a most level, activities in training evaluation overrated at the next level.
4. About product of the project according to opinions of the students who had
participated in the training, it was rated at high level, activities in training evaluation overrated at the next level.
5. Compare with the opinion of a student in 5 religious precept leads and
development mind lead, go to minister in the every day life, before and after to take the training, there is the statistically showed significant difference at the .01 level and when consider lay a sides, statistically showed significant difference at the .01 level every sides, 1) suggestion in activities arrangement trains should emphasize using though for builds the awareness in about theory, dharma doctrines way Buddhism principle, especially at about 5 religious precept leads and development mind lead go to minister in the daily life, emphasize training concentration of a student too much go up because, the knowledge has about to get into trouble at a student learns in the school sure 2) in the training should give a teacher in the school participates in student type supervision, be close to and have a role helps expert very activities monk through the period of in reaching camp the virtue lead the life, suggestion in to be continue research, 1) about to ask opinion of the student guardian in 5 religious precept leads and development mind lead, go to ministers in the daily life, before and after to take the training of students, comparative to the opinion of student guardian and student, 2) test the knowledge in 5 religious precept leads and development mind lead, go to ministers in the daily life, before and after to take the training, correlation study.

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วันสุดท้ายที่โรงเรียนบ้านหนองยาว6 พ.ย.2551 นายชาญชัย กะภูทิน ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองยาว ไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ พี่น้องผู้ปกครองนักเรียน คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ประธานเครือข่าย นายก อบต.สมุด ผู้บริหารคณะครูในเครือข่ายที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญและเดินทางมาส่งที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่และที่บ้านพัก ขอบคุณทุกท่านครับ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

โรงเรียนบ้านหนองยาวร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล
โรงเรียนบ้านหนองยาว ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยธรรม ร่วกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และเครือข่ายที่ ๓ ทุ่งมนสมุด ณ วัดศรีลำยอง (หลวงปู่คีย์)

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ.อ.ทรงศักดิ์ มีพรหมดี

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคลด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3
ปีการศึกษา 2550
ผู้วิจัย นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคลด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาระบบ การเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคลด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2550 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองจำนวน 148 คน ได้มาโดยสุ่มใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประเมินได้ทำการประเมินโดยใช้โมเดล CIPP Model โดยใช้แบบวิเคราะห์โครงการ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ กระบวนการดำเนินงานโครงการ และผลผลิตของโครงการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า องค์ประกอบของโครงการมีความชัดเจนสอดคล้องกัน และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 91.30
ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( =3.51) โดยมากที่สุด คือ การให้ความร่วมมือของผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ( =4.24) และน้อยที่สุด คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานอื่น อยู่ในระดับน้อย ( =2.33)
ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.66) ประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด( =4.52) และน้อยที่สุด คือ จัดให้มีระบบการวางแผน กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นการปรับปรุง พัฒนาอย่างสมดุลรอบด้าน และให้บริการทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงผู้รับบริการในเขตพื้นที่บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.17) เมื่อแยกพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก( =3.65) ด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( =3.95) ด้านตรวจสอบหรือประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( =3.51) ด้านการนำผลการประเมินไปใช้อยู่ในระดับมาก ( =3.66)
ผลการประเมินผลผลิต พบว่า ความพึงพอใจต่อหลักสูตรบูรณาการที่สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคลดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.17) ความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( =3.94) และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.91)
ส่วนนักเรียนมีคุณลักษณะด้านการเป็นคนดี อยู่ในระดับมาก ( =4.20) โดยประเด็นความมีวินัย อยู่ในระดับมาก( =4.18) และประเด็นค่านิยมประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก ( =4.21) นักเรียนมีคุณลักษณะด้านความเป็นคนเก่งอยู่ในระดับมาก ( =4.24) โดยประเด็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ( =4.22) ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับมาก ( =4.34) และประเด็นการเรียนรู้ความเป็นไทย อยู่ในระดับมาก ( =4.31) โดยประเด็นสุขกาย อยู่ในระดับมาก ( =4.28) และประเด็นสุขใจ อยู่ในระดับมาก ( =4.34)
ผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 23 รายการ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.77 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.82 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 71.40